കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത് - ചിത്രം

Notes

കല്‍കി പുരാണം – സുപ്രധാന ലേഖനങ്ങള്‍. ഹൈന്ദവ ഏക ആരാധന കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍. വിവേകാനന്ദന്‍ പുനരവതരിച്ചു: കല്‍കി പുരാണം പൂര്‍വജന്മകാണ്ഡം….

Read More