കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം- വിലാസം

വിലാസം

കല്‍കിപുരി

എടവണ്ണപ്പാറ
മലപ്പുറം ജില്ല-673645
കേരളം, ഭാരതം.
ഫോണ്‍: +914832724372.

Google Map