കല്‍കി പുരാണം അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത്. ശിവദേവ-പാര്‍വതിദേവി ദിവ്യസംഭാഷണം.

Notes

കല്‍കി പുരാണം – സുപ്രധാന ലേഖനങ്ങള്‍

 1. കല്‍കി അവതാര മാഹാത്മ്യം നമ്മുടെ ദിവ്യവാണികളാല്‍ പ്രസിദ്ധമാകും – ശിവദേവന്‍.
 2. പുനര്‍ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ – Kalki
 3. ലോകം 2033ന് മുമ്പ് – കല്‍കി | 18.11.1998ന് യുഗധര്‍മയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
 4. കല്‍കി പുരാണം : അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത്. ശിവദേവ-പാര്‍വതിദേവി ദിവ്യ സംഭാഷണം.
 5. ഹൈന്ദവ ഏക ആരാധന കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍.
 6. വിവേകാനന്ദന്‍ പുനരവതരിച്ചു: കല്‍കി പുരാണം പൂര്‍വജന്മകാണ്ഡം.
 7. കല്‍കി എകത്വത്തില്‍ നിലകൊള്ളുന്നു – ശിവദേവന്‍.
 8. ചൈതന്യം ജ്യോതിഷത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു
 9. നാഡി ജ്യോതിഷം ഋഷിപ്രോക്ത നാഡി താളിയോലകള്‍
 10. കല്‍കി നമ്മേയും പാര്‍വതിയേയും സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു – ശിവദേവന്‍.
 11. കല്‍കി അജ്ഞതയകറ്റുവാന്‍ വന്നവന്‍ – ശിവദേവന്‍: സത്യയുഗം.
 12. കല്‍കി-ബയോഡാറ്റയും ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളും.
 13. വിവേകാനന്ദന്റെ പുനര്‍ജന്മം: സത്യസായി ബാബയുടെ അസത്യ ‘പ്രവചനം’
 14. ധര്‍മം എന്നാല്‍ എന്ത് ?
 15. നമുക്കാവശ്യം മനുഷ്യത്വവും ക്ഷേമരാഷ്ട്രവും-കല്‍കി
 16. ദ്രൗപദീപതി അര്‍ജുനന്‍ മാത്രം – ശ്രീകൃഷ്ണന്‍
 17. യഥാര്‍ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം പ്രഥമഘട്ട സുപ്രധാന രംഗം
 18. ഗാന്ധാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും സുപ്രധാന രംഗം
 19. കല്‍കി പുരാണം: പൂര്‍വ്വാവതാരങ്ങള്‍- രാമന്‍, കൃഷ്ണന്‍, വിവേകാനന്ദന്‍…
 20. കല്‍കിയില്‍ വിഷ്ണുവും, നാം പാര്‍വ്വതി സമേതനായും കുടികൊള്ളുന്നു – ശിവദേവന്‍.
 21. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം വിശ്വപ്രസിദ്ധമാകും – ശിവദേവന്‍
 22. കല്‍കിയുടെ ജനന തിയ്യതി: 1971 ഡിസംബര്‍ 14 ചോതി നക്ഷത്രം
 23. കല്‍കിപുരി സ്ഥലകേസ് : 16/8/2008ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു
 24. നാഡി ജ്യോതിഷം: സിനിമയില്‍